Walne zgromadzenia

Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000664968 (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 §1 oraz art. 4022 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 25 lipca 2022 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej-Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice.