Walne zgromadzenia

Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000664968 (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 9 czerwca 2021 roku, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Mirosława Szury w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/215, 40-017 Katowice.

Archiwum

2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie